Програм

Програм XVI конференције БДС

Мале библиотеке у великом дијалогу за промене

Народна библиотека Србије, Београд, 12-13. децембар 2019.
Амфитеатар НБС, улаз са врачарског платоа

————————————

Program of the XVI SLA Conference

Small Libraries in Big Dialogue
for Changes

National Library of Serbia, Belgrade, 12-13 December 2019
NLS Amphitheater, Main entrance

Четвртак, 12. децембар 2019. / Thursday, 12 December 2019

10.00-12.00 – Регистрација / Registration

11.00-12.00 – Сесија отварања / Opening Session

Музички програм (МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац) / Music program (Music school „Josif Marinković“ Vršac)

А. Монти, Чардаш, изводе: Димитрије Живојнов (тамбура, 1. разред) и Кристина Добросављевић (клавирски сарадник)
К. Сен-Санс, Тарантела, изводе: Ева Кокаи (флаута, 3. разред), Марко Даничић (кларинет, 3. разред) и Душан Дакић (клавир, 3. разред)

Поздравне речи / Welcoming words

12.00-13.30 – СЕСИЈА 1 / SESSION 1
МАЛЕ БИБЛИОТЕКЕ – СТАНДАРДИ, СМЕРНИЦЕ, СТВАРНОСТ / SMALL LIBRARIES – STANDARDS, GUIDELINES, REALITY
Модератори мр Гордана Ђилас, Славен Попара / Moderators mr Gordana Đilas, Slaven Popara

* Бојана Вукотић (Народна библиотека Србије, Београд) / Bojana Vukotić (National Library of Serbia, Belgrade) Библиотечки огранци на прекретници / Library Branches at the Crossroads
* Барбара Кавчић(Министарство културе Републике Словеније, сектор за културно наслеђе), Виолета Ботацо (секција специјалних библиотека при Библиотекарском друштву Словеније) / Barbara Kavčić (Republic of Slovenia, Ministery of Culture, Cultural Heritage Directorate), Violetta Bottazzo (Special Libraries Section of the Slovenian Library Association) Стручни стандарди за специјалне књижнице у Словенији (2018 – 2028) / Professional Standards for Special Libraries in Slovenia (2018 – 2028)
* Александра Пикић (Национална и свеучилишна књижница у Загребу) / Aleksandra Pikić (National and University Library in Zagreb) Мале књижнице у подручју дјеловања свеучилишне матичне службе из Националне и свеучилишне књижнице у Загребу / Small Libraries in the Field of Activity of the Research and Development Department of the National and University Library in Zagreb
* Виолета Јовичинац Петровић (НБ Вук Караџић, Крагујевац), Небојша Цвејић (Библиотека шабачка) / Violeta Jovičinac Petrović (Public Library “Vuk Karadžić”, Kragujevac) Nebojša Cvejić (Library of Šabac) Мали нису мали, само тако изгледају (слике из живота наших малих библиотека) / The Small Are Not Small, They Just Look Like that (Images of Life of Our Small Libraries)
* Виолета Ђорђевић (Библиотека града Београда) / Violeta Đorđević (Belgrade City Library) Сами у смени – изазови и могућности / Working Alone – Challenges and Opportunities
* Бојана Петраш (Народни музеј Зрењанин) / Bojana Petraš (Museum of Zrenjanin) Специјална библиотека специјалних моћи / A Special Library with Special Powers

Дискусија / Discussion

Презентација спонзора / Sponsor presentation

Trevis, Србија / Trevis, Serbia

13.30-14.30 – ПОСТЕР СЕСИЈА (Атријум) / POSTER SESSION (Atrium)

* Данијела Божичковић Радуловић, Зорка Стојановић (Библиотека Србољуб Митић, Мало Црниће) / Danijela Božičković Radulović, Zorka Stojanović (Library “Srboljub Mitić”, Malo Crniće) Како обојити распуст / How to Color School Holidays
* Јелена Јовин (Библиотека Матице српске, Нови Сад) / Jelena Jovin (Matica Srpska Library, Novi Sad) Мотивисање библиотекара / Motivating Librarians
* Јосипа Зетовић (Факултет за одгојне и образовне знаности, Осијек, Хрватска) / Josipa Zetović (Faculty of Education, Osijek, Croatia) Истраживања задовољства корисника – пут ка квалитети у високошколској књижници / User Satisfaction Research –  A Path to Quality in an Academic Library
* Катарина Бели, Драгана Глишић Живановић (НБ „Илија М. Петровић“, Пожаревац) / Katarina Beli, Dragana Glišić Živanović (Public Library “Ilija M. Petrović”, Požarevac) Стање и перспективе развоја библиотека са једним запосленим у браничевском округу / The State and Prospects of Development of Libraries with a Single Employee in the Braničevo County
* Надица Костић, Бојана Митић, Милан Јовановић (НБ Пирот) / Nadica Kostić, Bojana Mitić, Milan Jovanović (Pirot Public Library) Девета уметност као чувар културног наслеђа / The Ninth Art as the Guardian of Cultural Heritage
* Весна Зобунџија (Грађевински и архитектонски факултет Осијек, Хрватска) / Vesna Zobundžija (Faculty of Civil Engineering, Osijek, Croatia) Креативни књижничар или – како потакнути студенте да заволе књижницу / Creative Librarian or – How to Encourage Students to Love Their Library

14.00-15.00 – Ручак (Атријум) / Lunch (Atrium)

15.00-16.20 – СЕСИЈА 2 (панел сесија) /SESSION 2 (panel session)
БИБЛИОТЕКАРИ XXI ВЕКА У АКАДЕМСКИМ И НАУЧНИМ БИБЛИОТЕКАМА / LIBRARIANS OF THE 21st CENTURY IN ACADEMIC AND RESEARCH LIBRARIES
Модератор Милица Шевкушић (Институт техничких наука САНУ, Београд) / Moderator Milica Ševkušić (Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade)

Панелисти / Panelists
* др Јелена Јаћимовић (Стоматолошки факултет Универзитета у Београду) / Jelena Jaćimović, PhD (School of Dental Medicine, University of Belgrade)
* Мирјана Нешић (Београдска политехника) / Mirjana Nešić (Belgrade Polytechnic)
* Обрад Вучковац (Институт за нуклеарне науке Винча) / Obrad Vučkovac (Vinča Institute of Nuclear Sciences)
* Ана Ђорђевић (Хемијски факултет Универзитета у Београду) / Ana Đorđević (Faculty of Chemistry, University of Belgrade)
* Миљана Тодоровић (Математички факултет Универзитета у Београду) / Miljana Todorović (Faculty of Mathematics, University of Belgrade)

16.20-16.45 – Кафе пауза / Coffee break

16.45-18.00 – СЕСИЈА 3 / SESSION 3
ПЛАТФОРМЕ ЗА 21. ВЕК / PLATFORMS FOR THE 21st CENTURY
Модератори др Бранка Драгосавац, др Татјана Станисављевић / Moderators dr Branka Dragosavac, dr Tatjana Stanisavljević

* Миљана Тодоровић (Математички факултет Универзитета у Београду)  / Miljana Todorović (Faculty of Mathematics, University of Belgrade) Нови облици комуникације у Библиотеци Математичког факултета у Београду / New Forms of Communication at the Library of the Faculty of Mathematics in Belgrade
* др Гина де Алвис (независни истраживач у библиотечко-информационој делатности, Сингапур) / Gina de Alwis, PhD (Independent LIS researcher, Singapore) Трансформације библиотека: Јачање капацитета за будућност / Libraries Transform: Capacity Building to Be Future Ready
* Марија Гордић, Весна Абадић (Универзитетска библиотека у Крагујевцу) / Marija Gordić, Vesna Abadić (University Library Kragujevac) Јединствени идентификатори аутора: пример добрe праксе библиотекара академских библиотека / Unique Author Identifiers: An Example of Good Practice inAcademic Libraries
* Обрад Вучковац (Институт за нуклеарне науке Винча) / Obrad Vučkovac (Vinča Institute of Nuclear Sciences) Управљање истраживачким подацима – нови вид услуге у библиотекама научно-истраживачких института / Research Data Management /A New Type of Service in Research Libraries
* Ана Павловић (Правни факултет Универзитета у Београду) / Ana Pavlović (Faculty of Law, University of Belgrade) Улога високошколских библиотека у образовању особа оштећеног вида / The Role of AcademicLibraries in Education of People with Visual Impairment

Дискусија / Discussion

20.00 – Вечера (изван локације) / Dinner (off-site)

Петак, 13. децембар 2019. / Friday, December 13th 2019

9.00-12.00 – Регистрација / Registration

10.00-11.30 – СЕСИЈА 4 / SESSION 4
ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ / GUARDIANS OF CULTURAL HERITAGE
Модератори Оливера Настић, Милица Матијевић / Moderators Olivera Nastić, Milica Matijević

* Алмедина Салихагић (Комисија за очување националних споменика Сарајево, Босна и Херцеговина) / Almedina Salihagić (The Commission to Preserve National Monuments, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) Специјалне збирке у служби промоције културног наслијеђа – аудио-визуелна грађа за УНЕСКО баштину / Special Collections for the Promotion of Cultural Heritage – Audiovisual Material for the UNESCO Heritage
* Јасмина Бајо, Марија Старчевић (Градска библиотека и читаоница Котор, Црна Гора) / Jasmina Bajo, Marija Starčević (City Library and Reading Room Kotor, Montenegro) Активности Градске библиотеке и читаонице Котор у популарисању културне баштине Боке которске / The Activities of the City Library and Reading RoomKotor in Popularization of the Bay of Kotor Cultural Heritage
* Јасмина Иванковић, Драгана Маринковић (Библиотека Димитрије Туцовић, Лазаревац) / Jasmina Ivanković, Dragana Marinković (Library “Dimitrije Tucović”, Lazarevac) Библиотека ОШ „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца чувар културног наслеђа / School Library “Vojislav Voka Savić” in Lazarevac as Guardian of Cultural Heritage
* Марта Банда, Борис Дончић (Савез слепих Србије) / Marta Banda, Boris Dončić (Union of the Blind of Serbia) Звучна књига 2014-2019: рад, изазови и резултати / Audiobook 2014-2019: Work, Challenges, and Results
* Татјана Јовановић (Архив Србије), Александра Кручичан (Народни музеј у Београду), Јелена Пушица (Етнографски музеј у Београду) / Tatjana Jovanović (The Archive of Serbia), Aleksandra Kručičan (The National Museum in Belgrade), Jelena Pušica (The Ethnographic Museum in Belgrade) (Не)мале библиотеке у институцијама културе од изузетног значаја / (Non)Small Libraries in Cultural Institutions of Great Importance

Дискусија / Discussion

Презентација спонзора / Sponsor presentation

IZUM, Словенија / IZUM, Slovenia

            EBSCO, САД / EBSCO, USA

11.30-12.00 – Кафе пауза / Coffee break

12.00-13.00 – Свечана скупштина БДС поводом Дана библиотекара Србије, 14. децембра / SLA Ceremonial Assembly on the occasion of the Serbian Librarians Day, 14 December

Церемонија додела награда БДС лауреатима за 2019. годину /
Award Ceremony for the SLA prizes laureates in 2019

13.00-14.00 –Ручак / Lunch

13.00-14.30 – ПОСТЕР СЕСИЈА (Атријум) / POSTER SESSION (Atrium)

14.00-15.30 –Радионица „UX in Libraries: Capturing User Behaviours“, аутор Гина де Алвис (Сала 236) / Workshop “UX in Libraries: Capturing User Behaviours”, author Gina de Alwis (Room 236)

14.00-15.45 – СЕСИЈА 5 / SESSION 5
БИБЛИОТЕКА – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА / LIBRARY – LOCAL COMMUNITY CULTURAL CENTER
Модератори Ивана Јаношевић, Марија Радуловић / Moderators Ivana Janošević, Marija Radulović

* Хадија Кријешторац (Библиотека Вук Караџић, Пријепоље) / Hadija Kriještorac (Library “Vuk Karadžić”, Prijepolje) „Чаир“ – специјални органак библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље / „Čair“ – A Special Branch of the Library “Vuk Karadžić” Prijepolje
* Живадинка Јованчевић (Друштво школских библиотекара Србије), Златко Ахмић (Библиотека Матице српске, Нови Сад) / Živadinka Jovančević (Serbian Association of School Librarians), Zlatko Ahmić (Matica Srpska Library, Novi Sad) Библиотека Средње школе у Тополи – образовни, научни и културни центар општине / Topola High-School Library – Educational, Scientific, and Cultural Center of the Municipality
* Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић (ОШ Душан Јерковић, Ужице) Јасмина Луковић (Народна библиотека Ужице) / Ana Duković, Mirjana Radovanović Pejović (Elementary School “Dušan Jerković”, Užice) Jasmina Luković (Užice Public Library) Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку / School and Public Libraries in the Dialogue for Change – A Win-Win Situation
* Милена Димитријевић (НБ Вук Караџић, Велико Градиште) / Milena Dimitrijević (Public Library “Vuk Karadžić”, Veliko Gradište) Иновативне услуге за нове кориснике малих библиотека / Inovative Services for Small Library Users
* Ана Цветановић (НБ Радоје Домановић, Лесковац) / Ana Cvetanović (Public Library “Radoje Domanović”, Leskovac) Промена перцепције мале библиотеке у друштву знања 21. века: маркетинг, рекламирање, видљивост / Changing the Perception of a Small Library in the Knowledge Society of the 21st Century: Marketing, Advertising, Visibility
* Весна Ј. Филиповић Петровић (ОШ Васа Пелагић, Лесковац) / Vesna J. Filipović Petrović (Elementary School “Vasa Pelagić”, Leskovac) Од проблема до решења-отворено учење ван школе и библиотеке – искуство малих библиотека / From Problems to Solutions – Open Learning Outside the School and Library – Experiences of Small Libraries
* Драгана Ђорђевић (ГБ Атанасије Стојковић, Рума) / Dragana Đorđević (Public Library “Atanasije Stojković”, Ruma) Румска књижевна колонија / The Ruma Writers Colony

Дискусија / Discussion

15.45-16.15 – Затварање конференције / Closing of the Conference

16.30 – Обилазак изложбе Марине Абрамовић „Чистач“у Музеју савремене уметности у Београду (полазак аутобуса код зграде НБС) / Visiting exhibition „The Cleaner“ by Marina Abramovich, organized at the Museum of Contemporary Art in Belgrade (the bus will leave in front of the NLS building)

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: